White Chocolate Strawberry- Kilo White Series

Infamous Vapes - Infamous Vapes
A fresh strawberry dipped into a creamy white chocolate for an irresistible taste.
60ml
$ 24.99